Cần 300.000 tỷ đồng cho giao thông khu Đông Thành phố Hồ Chí Minh

.
.
.
.