Cập nhật tiến độ xây dựng dự án Global City của Masterise Homes