Chương trình bán hàng Aqua City phân khu The Elite mở rộng 18/2/2020