Thủ tướng ủng hộ Thành phố Hồ Chí Minh lập thành phố phía Đông

.
.
.
.