Khu tái định cư thiếu điện, nước: Các bên đùn đẩy trách nhiệm

.
.
.
.