Thấy gì từ quỹ đất gần 5.000ha của Novaland?

.
.
.
.