Chính phủ đốc thúc hoàn thiện nghiên cứu khả thi sân quốc tế bay Long Thành