Kiến nghị sớm làm đường nối Sài Gòn với các tỉnh

.
.
.
.