Giới đầu tư bất động sản bắt đáy thị trường, gom đất giữa bão dịch bệnh Covid-19