Aqua City dành 25 ha cho hệ thống giáo dục tiêu chuẩn quốc tế