Thành phố đầu tiên trên thế giới bắt buộc trồng cây trên toà nhà

.
.
.
.