Meyhomes Capital “hàng hiếm” 6% quỹ đất ở đô thị tại Phú Quốc