Chọn Trường Thọ làm trung tâm của Thành phố Thủ Đức