Điều chỉnh quy hoạch 3 khu vực ở Khu đô thị sáng tạo