Đoàn tàu đầu tiên của tuyến Metro số 1 vận hành kỹ thuật tại Nhật Bản