Yêu cầu sớm xây mới chung cư Thanh Đa sắp sập

.
.
.
.