Năm 2020 thị trường bất động sản còn khó khăn hơn?