Novaland đặt mục tiêu doanh thu 18.000 tỷ đồng

.
.
.
.